Στρατηγική πώλησης Put Options

Σκοπός του μαθήματος είναι να εκπαιδεύσει τους traders σχετικά με το πότε μπορούν να χρησιμοποιήσουν στρατηγικές πώλησης Put Options. Ταυτόχρονα θα μάθουν οι traders πώς να δημιουργούν, να αξιολογούν και να διαχειριστούν αυτές τις συναλλαγές.


Το μάθημα θα καλύψει:

 • την επεξήγηση της στρατηγικής
 • τους διαφορετικούς λόγους για τους οποίους θα πουλήσει ένας trader puts
 • τον τρόπο δημιουργίας ευκαιριών πώλησης puts.
 • τους τρόπους επιλογής τιμών λήξης προκειμένου να ταιριάζει η στρατηγική με την προοπτική και τους στόχους σας
 • την αξιολόγηση των κινδύνων της στρατηγικής
 • τους διάφορους τρόπους διαχείρισης της στρατηγικής.

Όσοι παρακολουθήσουν στο τέλος του σεμιναρίου θα μπορούν

 • να ξεχωρίζουν τα Naked Put vs Covered Call

 • να επιλέγουν τιμή εξάσκησης και χρονικό ορίζοντα

 • να διαχειρίζονται της θέσης

 • να εφαρμόσουν μια στρατηγική πώλησης Put Option

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 • 1

  Short Put Strategy

  • Στρατηγική

  • Παράδειγμα ακάλυπτης πώλησης Put (Naked Put Sale)

  • Σκοπός της Στρατηγικής

  • Naked Put vs Covered Call

  • Διαχείριση των Κινδύνων (Risk Management)

  • Τεκμαρτή Μεταβλητότητα (Implied Volatility)

  • Επιλογή τιμής Εξάσκησης (Strike Price)

  • Επιλογή Ημερομηνίας Λήξης (Expiration Date Selection)

  • Απαιτούμενο Κεφάλαιο

  • Διαχείριση Θέσης

  • Σημεία Κλειδιά